تهویه در جوجه کشی

هوا تشکیل شده از اکسيژن، نيتروژن، دي اکسيد کربن و بخار آب .جابجايي اين مولکول ها از منافذ پوسته تخم مرغ و غشا آن بسيار مهم است. زيرا جنين در حال رشد بايد يک منبع ثابتي از اکسيژن را دريافت کرده و دي اکسيد کربن و رطوبت را دفع کند.

اکسيژن موجود در هوا:
مقدار اکسيژن هوا در سطح دريا حدود۲۱% مي باشد.رسيدن به ميزان اکسيژن بيشتر در دستگاه هاي جوجه کشي غير ممکن است،مگر اين که از اکسيژن خالص استفاده شود.به طور کلي ميزان اکسيژن هواي موجود در ستر حدود ۲۱% مي باشد. اما ممکن است تغييرات در هچر به گونه اي ديگر باشد.چون مقدار زيادي دي اکسيد کربن از جوجه هاي تازه از تخم بيرون آمده توليد مي شود،خطر اصلي در اين گونه موارد اين است که سطوح بالاي دي اکسيد کربن مي تواند سمي باشد.به ازاي هر۱% کاهش مقدار اکسيژن(پايين تر از ۲۱%) حدود ۵% جوجه درآوري افت خواهد کرد.
با توجه به سن جنين نياز به اکسيژن افزايش يافته و دي اکسيد کربن بيشتري دفع مي کند.همان طور که در جدول پايين نشان داده شده است طي هر مرحله جوجه کشي نياز حدودا ۱۰۰ برابر از اولين تا بيست و يکمين روز افزايش مي يابد.هر ۱۰۰۰ عدد تخم مرغ به ۱۴۳ فوت مکعب هواي تازه در هر روز احتياج دارد(اکسيژن موجود در هوا ۲۱%) در روز هجدهم جوجه کشي،دستگاه هاي با ظرفيت ۴۰۰۰۰ عدد تخم مرغ به ۵۷۲۰ فوت مکعب يا حدود ۲۳۸ فوت مکعب در ساعت هواي تازه نياز خواهند داشت.بنابراين ميزان هواي ماشين جوجه کشي بايد حدود ۸ بار در روز و يا ۱ بار در هر ۳ ساعت تغيير داده شود.اين ميزان هوا حداقل مقدار مورد نياز مي باشد.ميزان هوا در اکثر دستگاه هاي جوحه کشي معمولا بيش از حد نياز مي باشد.در برخي از موارد بايد دقت نمود که تهويه بيش از حد سبب از دست دادن بيش از حد رطوبت نشود.
(يک فوت مکعب =۰٫۰۲۸ متر مکعب يا يک متر مکعب = ۳۵٫۳ فوت مکعب)
آستانه تحمل دي اکسيد کربن:
يک محصول طبيعي از فرآيند متابوليکي در طول رشد جنيني مي باشد.در واقع،دي اکسيد کربن از طريق پوسته از همان زماني که تخم مرغ توليد شده است،در حال انتشار مي باشد.ميزان دي اکسيد کربن هوا داخل ستر و هچر در زماني که تبادل هوايي کافي وجود ندارد افزايش مي يابد.جنين هاي جوان تر آستانه تحمل پايين تري نسبت به مسن ترها در مقابل دي اکسيد کربن دارند.به نظر مي رسد سطوح آستانه تحمل به صورت منحني خطي از روز اول جوجه کشي تا روز بيست و يکم مي باشد.در طي ۴ روز اول ستري سطح آستانه تحمل دي اکسيد کربن حدود ۰٫۳ % مي باشد.سطوح بالا تر از ۰٫۵% در ستر قابليت جوجه درآوري را با اختلاف معني دار ۰٫۱% کاهش ميدهد. در سطوح ۵% ازدي اکسيد کربن، کل جنين ها از بين خواهند رفت. جوجه هاي هچ شده دي اکسيدکربن بيشتري نسبت به جنين هاي داخل تخم مرغ توليد مي کنند و از اين رو آستانه تحمل در هچر حدود ۰٫۷۵% مي باشد.دستگاه هاي ديجيتال اندازه گيري ميزان دي اکسيد کربن هوا موجود هستند و برخي از ماشين هاي جوجه کشي داراي اين تجهيزات استاندارد مي باشند.بهترين مکان براي اندازه گيري ميزان دي اکسيد کربن در مجراي اگزوز بيرون آمده از ستر يا هچر مي باشد.اندازه گيري هايي که در داخل دستگاه انجام مي شود دقيق نيستند،چون با باز کردن درها شرايط محيطي داخل دستگاه تغيير خواهد کرد.
براي عملکرد بهتر نياز است دستگاه هاي جوجه کشي در يک سالن سرپوشيده حاوي مقدار زيادي هواي تازه با دما و رطوبت مناسب قرار گيرند و بايد همواره يک اختلاف فشار هواي مثبت بين سالن دستگاه ها و سالن هاي مجاور وجود داشته باشد.
جريان هوا و ترکيب آن:
مهمترين جنبه جريان هوا در ماشين جوجه کشي، اطمينان کامل از وجود يک ترکيب مناسب از دما و رطوبت در طول کابين دستگاه مي باشد. هنگامي که هواي تازه براي تامين اکسيژن وارد شده و هواي استفاده شده جهت خروج دي اکسيد کربن و رطوبت و حرارت بيش از حد تخليه مي شود. توليد کنندگان دستگاه هاي جوجه کشي مختلف ديدگاه هاي متفاوتي از نحوه گردش هوا دارند: پارويي، پره اي و پروانه اي.
در اغلب موارد الگوي جريان هوا به اين صورت مي باشد و اين اهميت بسيار زيادي دارد. هوا مانند آب در مسيري با کمترين مقاومت جريان دارد. درِ ناقص بسته شده، درِ با عايق بندي ضعيف و يا فن خارج از محور روي الگوي جريان هوا اثرات منفي خواهد گذاشت. در يک ماشين جوجه کشي با عايق بندي ضعيف کافي است که هواي اضافي بين توده هاي تخم مرغ چرخش پيدا کند تا منتج به ايجاد مناطق سرد و گرم شود که به نوبه خود باعث آهسته شدن تفريخ و کاهش جوجه درآوري و کيفيت پايين تر جوجه مي شود. تعميرو نگهداري ماشين هاي جوجه کشي براي دستيابي به جريان هواي مطلوب حياتي مي باشد.
تهويه در سالن هاي ستر و هچر تاثير بسيار زيادي روي عملکرد بهتر دستگاه ها و در ادامه جوجه درآوري و کيفيت جوجه دارد. يک ماشين جوجه کشي حتي اگر در محيطي باز و بدون سالن قرار گيرد نيز قادر به جوجه درآوري تخم مرغ خواهد بود. البته در چنين شرايطي عملکرد دستگاه اقتصادي نبوده و جوجه درآوري و کيفيت جوجه ها نيز کمتر خواهد بود. براي عملکرد بهتر نياز است دستگاه هاي جوجه کشي در يک سالن سرپوشيده حاوي مقدار زيادي هواي تازه با دما و رطوبت مناسب قرار گيرند و بايد همواره يک اختلاف فشار هواي مثبت بين سالن دستگاه ها و سالن هاي مجاور وجود داشته باشد. به طور معمول سالن هاي ستر و هچر ترموستات رطوبت سنج و فشار سنج دارند که براي کارکرد بهتر دستگاه ها طراحي شده اند.
دامنه قابل قبول براي دما و رطوبت سالن ستر و هچر به ترتيب ۷۵ الي ۸۰ درجه فارنهايت و رطوبت نسبي ۵۰ الي ۶۰ درصد مي باشد. هنگامي که اين پارامترهاي محيطي در خارج از دامنه قابل قبول هستند دستگاه هاي جوجه کشي آن را جبران نموده که اين از نظر اقتصادي و بهره وري هزينه بر خواهد بود؛به عنوان مثال وقتي که سالن ستر بيش از حد سرد باشد دستگاه هاي جوجه کشي جهت رسيدن به درجه حرارت مطلوب نياز به حرارت بيشتري دارند که توسط المنت هاي برقي سترها تامين مي شود و اين هزينه اي بيش از ۳ برابر هزينه گرم کردن هواي سالن با مشعل هاي گازي قبل از ورود آن به دستگاه ها دارد.
علاوه بر اين وقتي که دستگاه هاي جوجه کشي جهت تامين درجه حرارت مناسب بيشتر کار مي کنند دماي محيطي داخل توده هاي تخم مرغ ها اغلب يکنواخت نخواهد بود و منجر به ايجاد مناطق سرد و گرم در داخل دستگاه خواهد شد که اين امر سرعت رشد برخي از جنين ها را به تاخير مي اندازد. نتايج مشابه نا مطلوب وقتي رخ مي دهد که رطوبت نيز در خارج از دامنه قابل قبول باشد؛ به عنوان مثال وقتي که محيط سالن ستر بيش از حد خشک است دستگاه جوجه کشي اين رطوبت اضافي را با ايجاد هزينه اقتصادي تامين خواهد کرد. هر بار که سيستم رطوبت ساز عمل مي کند بخار سرد ايجاد شده و المنت هاي برقي دستگاه نيز عمل خواهند کرد(هزينه اقتصادي) علاوه بر اين بخار سرد سبب ايجاد پيام به دمپرهاي هواي تازه شده و موجب بسته شدن آنها خواهد شد. در نتيجه اکسيژن کمتر، دي اکسيد کربن بيشتر و هزينه عملياتي بالاتري را باعث خواهد شد.
2 پاسخ
 1. محمد
  محمد says:

  خدا رفتگان شما رو بیامرزه،،آخر یک با سواد پیدا شد،،عالی بود،،منبعش هر چی بود عالی بود،،دراین خصوص بسیار مطلب کمه،،چون دوستان کاسب میدونن با انتشار این مطالب مطالبه به وجود میاد دیگه نمیتونن دستگاه هزارتایی درست کنن و رو سطل آب فن بزارن،،

  پاسخ
  • مدیریت شاهین ماشین
   مدیریت شاهین ماشین says:

   سلام. شما لطف دارید دوست عزیز. در تهیه منابع مطالب دقت بسیار شده و سعی شده مطالب کاربردی در سایت گذاشته بشه تا به درد علاقه مندان بخوره .

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *